Spájanie generácií – spájanie ľudskosti

 

Náš príbeh

new

 

„V určitej etape svojho života cítite, že sa potrebujete poďakovať za to, čo vám vaša rodina dala, ako vás vychovala, a kým ste sa mohli stať a stali. U mňa to bolo podobne, a nielen ja, ale aj moji spoločníci sme zdieľali rovnaký cieľ, a mali sme pocit, akoby spoločnosť zabúdala na pravé hodnoty a vytrácala sa ľudskosť. Preto vzniklo naše občianske združenie, ktoré má ľudí predovšetkým spájať,“ hovorí zakladateľka OZ Spájanie generácií Ľubica Gaľová.

A čo spája viac ako umenie? „Všetci zakladatelia sme sa zhodli, že je to práve hudba, ktorá otvára cesty a možnosti, a zároveň dáva širokej verejnosti na základe účasti na podujatí možnosť podieľať sa na pomoci zraniteľným. My sme si vybrali pomoc pre ľudí trpiacich Alzheimerovou chorobou. Ľudí s týmto ochorením stále pribúda, a to bez ohľadu na vek. Je potrebné venovať im našu pozornosť.“

Hudba spája a je zrozumiteľná pre všetkých. Dokážeme ju počuť, cítiť jej vibrácie, dynamiku. Prepájanie hudobných štýlov tak prepája všetky generácie.

„Hudba otvára cesty k ľuďom, bez ohľadu na národnosť, etnickú či náboženskú príslušnosť. Pre tieto koncerty vyberáme hudobníkov, ktorí sú určitým spôsobom výnimoční a svetovo uznávaní. Účinkujúcimi sú osobnosti zvučnejších mien, čím sa ľuďom snažíme prinášať niečo výnimočné, čo v nich zanechá hlbokú spomienku na podujatie,“ dopĺňa Ľ. Gaľová.

Združenie Spájanie generácií má vo svojom portfóliu aj ďalšie projekty, ktorými oslovuje verejnosť, a zároveň sa nimi snaží primäť ju k tomu, aby sa ľudia sami podieľali na možnostiach riešenia aj citlivých tém, ako sú duševné zdravie a vzájomná úcta a rešpekt medzi generáciami. Na to slúžia okrem koncertov aj workshopy, ktoré sa realizujú zatiaľ s dvojročnou periodicitou.

Cieľom koncertov je rozšíriť ideu občianskeho združenia Spájanie generácií po celom Slovensku a rovnako aj v zahraničí.

Cieľ združenia
Rozvíjanie medzigeneračných väzieb, pestovanie priateľstva, vzájomného porozumenia a tolerancie, ako aj vzájomnej spolupráce, pomoci a podpory medzi jednotlivými generáciami, uchovávanie a podporovanie dobrých vzťahov, úcty k človeku a uchovanie tradícií pre budúce generácie.

Predmet činnosti združenia 
Združenie uskutočňuje svoje aktivity za účelom vytvárania takých podmienok v spoločnosti, ich udržiavaním, rozvíjaním a podporou, ktoré sledujú napĺňanie cieľov združenia, najmä:

a) organizovanie materiálnej pomoci pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva,

b) podporovanie aktivít zameraných na sociálnu inklúziu,

c) organizovanie a podpora kultúrnych podujatí, spoločenských podujatí, voľnočasových aktivít a ďalších aktivít, ktoré sú zamerané na ciele združenia, najmä s cieľom zvýšenia záujmu verejnosti o problematiku rozvíjania medzigeneračných vzťahov.

 

Veríme, že projekt prispeje svojou činnosťou k rozvoju väčšej ľudskosti a zároveň ďakujeme za Vašu podporu.

SPÁJANIE GENERÁCIÍ, o.z.

Sídlo združenia:
Komenského 1116/21,
040 01 Košice

Kancelárie:
Zvonárska 8,
040 01  Košice

Tel. kontakt:
+421 948 960 708
+421 948 708 888

info@spajaniegeneracii.sk

IČO: 50023471
IBAN: SK70 1111 0000 0013 7510 8004

 

Orgánmi združenia sú:

a) valné zhromaždenie

b) predstavenstvo – najvyšší výkonný orgán a štatutárny orgán v zložení

JUDr. Pavol Sitár – predseda predstavenstva
Ing. Ľubica Gaľová – podpredsedkyňa predstavenstva
Ing. Mária Hercegová – členka predstavenstva

Členovia predstavenstva sú volení na 5 rokov.
Členovia predstavenstva vykonávajú svoju funkciu bez nároku na odmenu.

sk_SKSlovak